කොරියානු රැකියා - Electrician

කොරියානු රැකියා - Electrician

Contract Period

අවුරුදු 4 / renewable

Working Hours

දිනකට පැය 8 - 10 / සතියකට දින 6

Age Group

50 ට අඩු

Nationality

Sri Lankan

Salary

USD 2300

Visa Type

E7

Experience and Qualifications
  • වයස - 50 ට අඩු
  • Sri Lankan nationality
  • NVQ Level 4 තිබීම විශේෂ සුදුසුකමකි
  • අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ අවම අවුරුදු 2 ක පලපුරුද්දක් තිබීම 
Additional Information
  • OT - ඇත
  • ආහාර - ඇත
  • නවාතැන් - ඇත
  • Medical - ඇත

Apply to this Job

© 2023 Takeoff International (PVT) Ltd. All rights reserved | Design by Enrich arcane