රොමේනියානු රැකියා - Company Cleaning

රොමේනියානු රැකියා - Company Cleaning

Contract Period

අවුරුදු 2

Working Hours

දිනකට පැය 8 / සතියකට දින 6

Age Group

21 - 45

Nationality

Sri Lankan

Salary

EUR 600

Visa Type

Employment visa

Experience and Qualifications
Additional Information
  • නවාතැන් - සපයා ඇත
  • ආහාර - ඇත
  • වෛද්‍ය පහසුකම් - ඇත
  • ප්‍රවාහන පහසුකම් - ඇත

Apply to this Job

© 2023 Takeoff International (PVT) Ltd. All rights reserved | Design by Enrich arcane